فولاد گستران سانیار

این کنسرسیوم جهت تهیه معدن از نوع سنگ آهن و دیگر فلزات و کانی ها تاسیس گردییده است،تا در درجه اول مواد اولیه مورد نیاز کنسرسیوم را تامین نمایدودر مراحل بعدی با فعالیت های جانبی موجب ایجاد سود در کنسرسیوم شود.